ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΣ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ – (FD 0401/14)
Posted in Accounting – Finance

H Manager’s Office Hellas, στο πλαίσιο στο πλαίσιο υποστήριξης πελάτης της, θα επιλέξει
το κατάλληλο/η, Οικονομικό Διευθυντή.
Ο πελάτης μας είναι μία από τις μεγαλύτερες εταιρείες στην Ελληνική αγορά σε υπηρεσίες.

Αναφέροντας στην Γενική Διεύθυνση και τον Διευθύνων Σύμβουλο, θα αναλάβει ενεργά καθήκοντα σε:

• Επίβλεψη της ορθής λειτουργίας του Λογιστηρίου και της Οικονομικής Διεύθυνσης γενικότερα

• Έκδοση μηνιαίου και τριμηνιαίου και ετησίου reporting

• Συμμετοχή, παρακολούθηση και έκδοση του ετήσιου budget πωλήσεων, εξόδων και εισπράξεων

• Συμμετοχή, παρακολούθηση και διαχείριση του Cash Flow της εταιρείας

• Επίβλεψη της πορείας της τιμολόγησης και της έγκαιρης είσπραξης.

• Επίβλεψη της τιμολογιακής και πιστωτικής πολιτικής της εταιρείας

• Εποπτικός έλεγχος της μισθοδοσίας και εργατικών /ασφαλιστικών θεμάτων

• Έλεγχος και παρακολούθηση των εξόδων

• Εκπροσώπηση και επικοινωνία με Δημόσιες αρχές, Τράπεζες, Πελάτες, Προμηθευτές φορείς εξωτερικού

• Διαχείριση λογιστικής, κοστολόγηση υπηρεσιών, διαχείριση οικονομικών σχέσεων με τράπεζες,

• Εποπτεία λογιστηρίου σε συνεργασία με τη Διεύθυνση Λογιστηρίου

• Διαχείριση διαθεσίμων, treasury στις εκτός ευρώ ζώνες συναλλαγών

• Συμμετοχή σχεδιασμό της μηχανοργάνωσης της οικονομικής διεύθυνσης κατά τα πρότυπα εξελιγμένων συστημάτων ERP .

• Οργάνωση του συστήματος budgeting & reporting της επιχείρησης με εξαγωγή KPIs ( Key Performance Indicators )
που απορρέουν απ’ ευθείας από το πληροφοριακό σύστημα της εταιρείας.

• Συνεργασία με τη Διοίκηση για τη διαμόρφωση της στρατηγικής των ταμειακών ροών και την πιστωτική πολιτική της εταιρείας

• Παρακολούθηση της λειτουργίας των ταμειακών ροών (εισροές, εκροές) και συχνή ενημέρωση της Διοίκησης για τα
θέματα διαχείρισης των.

• Συνεργασία με τη Διοίκηση για το χειρισμό όλων των τραπεζικών συναλλαγών και τυχόν διαπραγματεύσεων σχετικά με
θέματα χρηματικού διακανονισμού (factoring, χορηγήσεις, εγγυητικές, πιστώσεις) ή/και επενδυτικών επιλογών

• Ενεργή συμμετοχή στον επιχειρηματικό σχεδιασμό και την κατάρτιση του προϋπολογισμού της εταιρείας,
συγκεντρώνοντας σχετικά δεδομένα , εξασφαλίζοντας την ακρίβειά τους και την πραγματοποίηση των
απαραίτητων αναθεωρήσεων


Απαραίτητα προσόντα:

• Πτυχιούχος ΑΕΙ Οικονομικής κατεύθυνσης και κάτοχος δικαιώματος υπογραφής Ά τάξης (Μεταπτυχιακές σπουδές
Χρηματοοικονομικής κατεύθυνσης ή ΜΒΑ θα εκτιμηθούν)

• Εμπειρία τουλάχιστον 10 ετών ως Οικονομικός Διευθυντής Ανώνυμης Εταιρείας ή ομίλου εταιρειών (θα προτιμηθούν
υποψήφιοι με γνώση του αντικειμένου της Πνευματικής Ιδιοκτησίας ή των εκδόσεων)

• Πολύ καλή γνώση Αγγλικών (προφορική και γραπτή επικοινωνία)

• Άριστη γνώση Φορολογικής Νομοθεσίας

• Άριστη γνώση τήρησης βιβλίων Γ΄ κατηγορίας, ΚΦΑΣ ,ΦΠΑ

• Πολύ καλή γνώση λογισμικών ERP

• Αποδεδειγμένη εμπειρία στην έκδοση περιοδικών Οικονομικών και Εμπορικών αναφορών

• Αποδεδειγμένη εμπειρία σε θέματα πιστωτικής πολιτικής, τιμολόγησης και credit control

• Γνώση Διεθνών Λογιστικών Προτύπων

• Καλή γνώση Ενδοκοινοτικών Συναλλαγών

• Πολύ καλή γνώση χειρισμού Η/Υ, Εφαρμογών Ms Office (άριστη γνώση Excel)

• Kαλή γνώση Εργατικών/Ασφαλιστικών και λογισμικών έκδοσης Μισθοδοσίας

• Άριστη ικανότητα Διαπραγμάτευσης με Τράπεζες, φορείς εξωτερικού, προμηθευτές και λοιπές Δημόσιες Αρχές

• Γνώση οργάνωσης του συστήματος budgeting & reporting της επιχείρησης με εξαγωγή KPIs ( Key Performance Indicators )


Παροχές:

• Ελκυστικό πακέτο αποδοχών

• Άριστες συνθήκες εργασίας

Για την εκδήλωση ενδιαφέροντος, οι ενδιαφερόμενοι θα αποστείλουν βιογραφικό άμεσα στη
Διεύθυνση Ανθρωπίνου Δυναμικού της Manager’s Office μέσω email στο hr@managersoffice.net
σημειώνοντας τον κωδικό της θέσης.

Θα τηρηθεί απόλυτη εχεμύθεια.

 

 

Share this post

Start typing and press Enter to search

Shopping Cart
en_USEnglish