Ανάλυση Αγοράς
Posted in Marketingservices

Η εξωτερική ανάλυση κατά τη διάρκεια της ανάπτυξης σας αλλά και πριν της τοποθέτησης σας, περιλαμβάνει την εξέταση όλων των παραγόντων εκτός επιχείρησης.
Η υπερβολική ανάλυση δεν είναι το ζητούμενο, αντίθετα ίσως στοιχίσει πολύτιμους πόρους. Μια απλή και περιεκτική περιγραφή είναι αρκετή καθώς αυτή θα μας καθοδηγήσει σε ποιοτική ανάλυση του τομέα που είναι πιο απαραίτητος.
Η ανάλυση αγοράς που εφαρμόζουμε αποτελείται από τέσσερις κατηγορίες.

1.Ανάλυση Καταναλωτή/Πελάτη
Εδώ αναλύεται η τμηματοποίηση(segmentation) της αγοράς, τα κίνητρα και οι ανεκπλήρωτες ανάγκες ή επιθυμίες του καταναλωτή σε κάθε τμήμα της αγοράς που δραστηριοποιείται η επιχείρηση.

2. Ανάλυση Ανταγωνισμού
Η ανάλυση του ανταγωνισμού αρχίζει με την αναγνώριση των υπαρχόντων και εν' δυνάμει ανταγωνιστών

Στη συνέχεια, πρέπει να διερευνηθούν αυτοί και οι επιτυχημένες στρατηγικές τους. Εξαιρετικό ενδιαφέρον παρουσιάζουν τα δυνατά και τα αδύνατα σημεία των ανταγωνιστών που θα πρέπει να εξεταστούν εκτεταμένα. Για να αναπτυχθεί μια σωστή στρατηγική πρέπει να έχουν κατανοηθεί οι ανταγωνιστές και ειδικότερα τα ακόλουθα:

 • Απόδοση: πωλήσεις, τζίρος, κέρδη και μεταβολή αυτών καταδεικνύουν το πόσο υγιείς είναι,
 • Εικόνα & Τοποθέτηση: Πως τους αντιλαμβάνονται οι πελάτες τους/μας,
 • Στόχοι: Είναι πάντα ενδεικτικοί των προθέσεών τους,
 • Παρούσα και προηγούμενη στρατηγική που εφαρμόστηκε
 • Διάρθρωση κόστους (cost structure),
 • Δυνατά και αδύνατα σημεία,
 • Η διαφοροποίηση των προϊόντων/υπηρεσιών σε σχέση με τα υπόλοιπα,

3. Ανάλυση Αγοράς
Η ανάλυση αγοράς έχει δύο(2) σκοπούς.
3.1 Ο πρώτος είναι να προσδιορίσει πόσο ελκυστική είναι η αγορά και οι μικρότερες αγορές της.
3.2 Ο δεύτερος σκοπός είναι να κατανοηθεί η δυναμική της αγοράς ώστε να εντοπιστούν οι ευκαιρίες αλλά και οι παγίδες για να ληφθούν προληπτικά μέτρα και να συνταχθούν ανάλογες στρατηγικές. Η ανάλυση αγοράς θα πρέπει να περιλαμβάνει:

 • Μέγεθος αγοράς
 • Ορίζοντες Ανάπτυξης (growth prospects)
 • Κερδοφορία αγοράς
 • Διάρθρωση κόστους (cost structure),
 • Κανάλια Διανομής
 • Tάσεις
 • Παράγοντες επιτυχίας (key success factors)

4. Ανάλυση Περιβάλλοντος
Με τον όρο περιβάλλον εννοούνται όλοι οι παράγοντες που περιβάλλουν την αγορά και τη βιομηχανία ενός προϊόντος. Σε αυτή την περίπτωση πρέπει να απομονώσουμε μόνο αυτά που επηρεάζουν την αγορά η κατηγορίες της αγοράς που μας ενδιαφέρουν.
Η ανάλυση περιβάλλοντος περιλαμβάνει τους εξής πέντε (5) παράγοντες:

 • Τεχνολογία
 • Κράτος
 • Οικονομία
 • Κουλτούρα-Πολιτισμός
 • Δημογραφικά στοιχεία

Η Manager’s Office είναι εξειδικευμένη και αμιγώς εταιρία Marketing και δίδει υπηρεσίες στον τομέα αυτό σε κάθε μορφής επιχείρηση από το 1961 (εμπορική, παραγωγική, εξαγωγική, υπηρεσιών).

Marketing Direction

Share this post

Start typing and press Enter to search

Shopping Cart
elΕλληνικά