ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ & ΕΠΙΛΟΓΗ TOP MANAGEMENT ΣΤΕΛΕΧΩΝ
Posted in HR Servicesservices

Η Manager’s Office με την πολυετή πείρα της σε θέματα αξιολόγησης και σύστασης Top Level προσωπικού , είναι άρτια εξοπλισμένη και έτοιμη να αντιμετωπίσει με επιτυχία αυτήν την πρόκληση και να μεγιστοποιήσει την εισροή κατάλληλων εξειδικευμένων στελεχών ανώτατης διοίκησης στην επιχείρησή σας.

Από την ίδρυση της Manager’s Office , η βασική μας φιλοσοφία ήταν η κατάκτηση και η ποιότητα στις προσφερόμενες υπηρεσίες, μέσω της προώθησης ανταγωνιστικών, επαρκών και έμπιστων στελεχών στην αγορά. Το γεγονός ότι έχουμε ήδη τοποθετήσει εκατοντάδες στελέχη Ανώτατης Διοίκησης αποδεικνύει το προφίλ και την αξιοπιστία

Ένα βασικό στοιχείο της φιλοσοφίας μας είναι η δημιουργία έμπιστης και αυθεντικής σχέσης με τους συνεργάτες - πελάτες μας καθώς και με τα στελέχη που απευθύνονται σε εμάς. Παρέχοντας ποιοτικές Υπηρεσίες στους πελάτες μας και προωθώντας κριτικά και αξιολογικά το Ανθρώπινο Δυναμικό που έχουμε στη διάθεσή μας, τα αποτελέσματα που προκύπτουν είναι η υψηλή ποιότητα παροχής υπηρεσιών στον σωστό χρόνο και με ανταγωνιστικό κόστος.

Η Manager’s Office HR Department εξειδικεύεται στην αναζήτηση και επιλογή των κατάλληλων ατόμων για θέσεις ανώτατου επιπέδου (top management).

Βασιζόμενοι στην αποτελεσματικότητα και την πολύχρονη εμπειρία των στελεχών μας προσφέρουμε την εργασία μας σχεδιάζοντας και εφαρμόζοντας τις ιδανικές τεχνικές αξιολόγησης (Micro Management) για την κάθε επιχείρηση - πελάτη μας, επιλέγοντας το ιδανικό στέλεχος επιχείρησης - συνεργάτη.

Ι. ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΚΑΙ ΣΥΣΤΑΣΗΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ

1. Αξιολόγηση

Η Manager’s Office χρησιμοποιεί ενδεδειγμένες τεχνικές αξιολόγησης προκειμένου η ανεύρεση και σύσταση ανθρώπινου δυναμικού να μην είναι παροδική, αλλά μόνιμη ώστε να ελαχιστοποιηθούν οι ‘‘διαρροές’’, σε μια οργανωμένη επιχείρηση που έχει σαν αποκλειστικό σκοπό την εξέλιξη.

Οι τεχνικές αξιολόγησης στηρίζονται στο Micro Marketing - ότι τελειότερο υπάρχει παγκόσμια ως τεχνική – ώστε με την ανίχνευση του υποψηφίου να αναλύεται η προσωπικότητα και η δυναμική του, εμφανίζοντας άμεσα και τις παραμικρές αρνητικές πτυχές. Με την τεχνική Micro Marketing πρώτα αναλύεται το ψυχογραφικό προφίλ του υποψηφίου και κατόπιν το επαγγελματικό.

Λόγω του ότι η εταιρεία μας διοικεί και αναπτύσσει επιχειρήσεις, γνωρίζουμε εις βάθος τη διαδικασία και το επιθυμητό αποτέλεσμα κάθε αξιολόγησης και τις αρμοδιότητες κάθε θέσης. Ειδικά στις υψηλές θέσεις, οι υποψήφιοι δοκιμάζονται μέσω test και case studies ώστε να αξιολογηθεί ο τρόπος με τον οποίο αντιλαμβάνονται την Οργάνωση και τη Διοίκηση.

2,Αξιολόγηση – Γενικό Επιχειρησιακό profile

H ανίχνευση του υποψηφίου απαιτεί για το αντίστοιχο profile της θέσης, την ανάλογη εργασιακή υποδομή και την αποτελεσματικότητα που έχει επιφέρει μέσα από την προσωπική του εξέλιξη σε οργανογράμματα επιχειρήσεων.

Πραγματοποιούμε την αξιολόγηση μέσω τέστ:

a.Ακαδημαϊκών προσόντων και δυνατότητα εφαρμογής των γνώσεων που έχει αποκομίσει

b.Εργασιακή αποτελεσματικότητα, διοίκηση / παραγωγική διαδικασία /δυνατότητα άμεσης συμμετοχής – προτάσεων σε δεδομένο σχέδιο δράσης / συμμετοχή σε δημιουργία ενδεδειγμένης επικοινωνιακής πολιτικής ενημέρωσης σε Διευθυντή Τμήματος.

Όλα τα στελέχη επιχειρήσεων συνεργάτες της Manager’s Office είναι ολοκληρωμένα και συγκροτημένα άτομα στο χώρο τους και μπορούν να ενσωματωθούν και να προσαρμοστούν σε κάθε εταιρεία ώστε, άμεσα να φέρουν το επιθυμητό αποτέλεσμα.

Manager’s Office είναι πάντα υπεύθυνη για την πορεία του κάθε στελέχους «υιοθετώντας» το ρόλο του επόπτη για την κάθε εταιρεία-πελάτη.

Στόχος μας η μόνιμη λύση στο θέμα Ανθρώπινου Δυναμικού στην επιχείρηση του κάθε πελάτη η διαρκής συνεργασία μας και το αποτέλεσμα που η εταιρεία μας εγγυάται.

ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΜΕΘΟΔΟΣ - STEP BY STEP

 • ΓΕΝΙΚΗ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ

Η τελειότητα στην σύσταση ανώτερων στελεχών είναι πάντοτε βασισμένη στην πλήρη και ξεκάθαρη κατανόηση των προσωπικών αναγκών του κάθε πελάτη.

Ο πελάτης συμμετέχει ενεργά στη διαδικασία εποικοδομητικής εξερεύνησης κάθε προτεινόμενου ρόλου, ώστε να καταστεί διαυγής ο ορισμός κάθε θέσης, να αποσαφηνιστούν οι αρμοδιότητες και ο στόχος που είναι απαραίτητα για την επιτυχή έκβαση του έργου.

Η κατανόηση της ιδιαίτερης φύσης κάθε έργου, όπου το στέλεχος θα αποτελέσει προστιθέμενη αξία και ο τρόπος με τον οποίο θα «εκπαιδεύσουμε» τα στελέχη υψηλού επιπέδου, είναι δραστηριότητα που φέρουμε πολύ καλά εις πέρας.

Κάθε στρατηγική αναζήτησης είναι προσωπικά προσαρμοσμένη στις ανάγκες κάθε πελάτη μας και εμπερικλείει τον όσο το δυνατόν καλύτερο τρόπο αντιμετώπισης.

Η διαδικασία είναι λεπτομερής και συστηματική.

Κινούμαστε γρήγορα και αποτελεσματικά.

Παραμένουμε σε εγρήγορση

Παραμένουμε ενεργά παρόντες ώστε να διασφαλιστεί η ικανοποίηση και των δύο συμβαλλόντων.

Με ισχυρές αξίες, συνεργασία και το αίσθημα της ευθύνης και της τελειότητας, μας ενδιαφέρει η κατάκτηση και διατήρηση της ποιότητας και όχι της ποσότητας, μας ενδιαφέρει η κατάκτηση του άριστου.

«ΕΜΠΕΙΡΙΑ ΤΕΛΕΙΟΤΗΤΑΣ»!

 • ΚΑΘΟΡΙΣΜΟΣ ΕΡΓΟΥ

Μια λεπτομερέστατη και πλήρως αναλυτική έρευνα απαιτεί την ύπαρξη υψηλού διαμετρήματος εμπειρία στην εξεύρεση και αξιολόγηση προσωπικού. Συνήθως, το πρώτο βήμα στην ανάληψη κάθε έργου είναι η συζήτηση με τον πελάτη σε προσωπικό επίπεδο ώστε να επέλθει η πλήρης κατανόηση των αρμοδιοτήτων και των υποχρεώσεων κάθε ρόλου και να αποφασιστεί η στρατηγική και η τακτική έναρξης της έρευνας.

Γίνεται ο καθορισμός των αναγκών και των απαιτήσεων κάθε ρόλου σε συνδυασμό με την εξερεύνηση της εταιρικής ταυτότητας κάθε πελάτη εξειδικευμένα. Αυτή η διαδικασία έχει ως αποτέλεσμα ένα επαγγελματικό εξειδικευμένο προφίλ που αποτελεί το μέτρο σύγκρισης για την επιλογή των πιο κατάλληλων στελεχών.

Κινούμαστε πάντα με βάση το αποτέλεσμα και επικεντρωνόμαστε στην απαράμιλλη παροχή υπηρεσιών προς τον πελάτη και στη μακροχρόνια διατήρηση των συνεργασιών μας.

Η Manager’s Office χρησιμοποιεί σύγχρονες τεχνικές που περιλαμβάνουν και διαδικασίες μέτρησης της προκαταρκτικής απόδοσης ενός υποψηφίου. Από αυτήν την ανάλυση θα προκύψει και εγγράφως η πλήρης αναγραφή των αρμοδιοτήτων του ρόλου, γεγονός που συμβάλει σημαντικά στην ανεύρεση των ιδανικών υποψηφίων που ανταποκρίνονται τα μέγιστα στις ανάγκες του κάθε πελάτη μας.

 • ΑΡΧΗ ΕΝΟΣ PROJECT

To project ξεκίνα με την υπογραφή του συμβολαίου. Η Manager's Office, αναλαμβάνει την περάτωση του έργου,και εγγυάται την εκπληρωσή του

 • ΑΝΕΥΡΕΣΗ ΚΑΙ ΑΡΧΙΚΟ SCREENING ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ\

Η προκαταρκτική λίστα των κατάλληλων υποψηφίων προέρχεται από πολυάριθμες εσωτερικές (λογισμικό πρόγραμμα βάσης δεδομένων HRCRM, αρχεία επικοινωνίας κλπ) και εξωτερικές (Τύπος, επικοινωνία με συνεργάτες σε εκπαιδευτικά ιδρύματα και σωματεία/ομοσπονδίες εργαζομένων, internet κλπ) πηγές.

 • HR MANAGER CRM

Τo λογισμικό πρόγραμμα HR Manager CRM δημιουργεί λεπτομερή προφίλ υποψηφίων που περιορίζουν την αναζήτηση στα ιδανικά χαρακτηριστικά και τις κατάλληλες επιδεξιότητες (αξιολόγηση σε γενικά/ειδικά χαρακτηριστικά) που κρίνονται αναγκαία ανά περίπτωση

Η λεπτομερής αυτή βάση δεδομένων εμφανίζει αυτόματα ποια στελέχη ανταποκρίνονται στην αναζήτησή μας, με βάση την ειδικότητα (γενική/ειδική), την τοποθεσία και τη διαθεσιμότητα, και όλα αυτά σε συνδυασμό με το αποτέλεσμα της λεπτομερούς αξιολόγησης κατά τη διάρκεια της συνέντευξης με το αρμόδιο στέλεχος σε θέματα Ανθρωπίνου Δυναμικού της εταιρείας μας.

Οι ενδεχόμενοι υποψήφιοι δοκιμάζονται αρχικά μέσω τηλεφωνικών συνεντεύξεων πριν από το κλείσιμο προσωπικών συναντήσεων ώστε να διευκρινιστεί περαιτέρω η καταλληλότητά τους για τη θέση.

 • ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΑ ΑΝΑΦΟΡΑ

Οι πελάτες μας λαμβάνουν αναφορά εξέλιξης της διαδικασίας σε εβδομαδιαία βάση σε συνδυασμό με την αποστολή βιογραφικών (σε ειδική φόρμα) υποψηφίων που έχουν αξιολογηθεί ως κατάλληλοι για τη ζητούμενη θέση. Οι εν λόγω υποψήφιοι έχουν επιλεχθεί έχοντας ήδη περάσει από τη δοκιμασία των αναλυτικών και εις βάθος προσωπικών συναντήσεων και Case Studies με τους ειδικούς συνεργάτες μας του τμήματος HR. Παρέχουμε στους πελάτες μας ένα πλήρες και κατανοητό προφίλ που περιλαμβάνει την επαγγελματική πορεία και τα σημαντικότερα επιτεύγματα κάθε υποψηφίου, ψυχομετρικά σχόλια, αξιολόγηση της καταλληλότητας για τη θέση, δυνατά και αδύνατα σημεία και γενικά ενημερωτικά σχόλια.

 • ΠΡΟΣΩΠΙΚΗ ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗ

Τα τελευταία χρόνια έχει επιβεβαιωθεί το γεγονός ότι το Ανθρώπινο Δυναμικό επιφέρει ένα καθοριστικό αποτέλεσμα στην πορεία κάθε εταιρείας. Το προσωπικό αποτελεί τον σημαντικότερο και ταυτόχρονα τον πιο ευμετάβλητο παράγοντα στη δυναμική μιας επιχείρησης.

Ο ακρογωνιαίος λίθος σε μια πετυχημένη Διοίκηση Ανθρωπίνου Δυναμικού είναι να καθορίσει και να χρησιμοποιήσει σωστά τα στελέχη!

Για αυτόν το λόγο, κάθε εταιρεία θα πρέπει να ελέγχει συχνά αν τα στελέχη της συνεχίζουν να ανταποκρίνονται στις ανάγκες του ρόλου τους και αυτό σε συνδυασμό με την προσεκτική αξιολόγηση των νέων στελεχών που εισέρχονται στο δυναμικό της.

Manager’s Office προσφέρει μια άκρως πολύπλευρη και λεπτομερή διαδικασία προσωπικών συνεντεύξεων, ικανή να αξιολογήσει υποψήφια στελέχη ανώτατης διοίκησης. Όλοι υπόκεινται σε μια μακρά διαδικασία test μέσω της οποίας αξιολογείται η δυναμική του πνευματικού τους γίγνεσθαι, η προσωπικότητά τους, οι διοικητικές τους ικανότητες και η κοινωνικότητά τους

Κατά τη διάρκεια της διαδικασίας τα στελέχη αξιολογούνται από εξειδικευμένους ψυχολόγους και ειδήμονες σε θέματα ανθρωπίνου δυναμικού.

Αξιολογώντας το προσωπικό μιας εταιρείας, ετοιμάζουμε εξειδικευμένες αναλύσεις και αναφορές πάνω στα αποτελέσματα που λήφθηκαν από τα tests, τα ΄΄παιχνίδια ρόλων΄΄, τα case studies και τις προσωπικές συνεντεύξεις που πραγματοποιούνται.

Αυτές οι αναλυτικές αναφορές παρέχουν μια πλήρη εικόνα των ικανοτήτων των στελεχών και παρέχουν προτάσεις όσον αφορά τις θέσεις οι οποίες τους αρμόζουν καλύτερα

Η αξιολόγηση κάθε στελέχους περιλαμβάνει:

 1. Ανάλυση της διοικητικής / διαχειριστικής και ψυχολογικής ικανότητας,
 2. Ανάλυση των δυνατών και αδύνατων σημείων,
 3. Ερμηνεία των αποτελεσμάτων,
 4. Συμπεράσματα σχετικά με την αντίληψη των στελεχών όσον αφορά το ρόλο ή την εταιρεία και το αντικείμενο της,
 5. Εισηγήσεις σχετικά με την κατεύθυνση που πρέπει να ληφθεί ώστε να επέλθει περαιτέρω εξέλιξη,
 • ΕΛΕΓΧΟΣ ΣΥΣΤΑΣΕΩΝ

Αν και αρκετές εκ των συστάσεων ελέγχονται πριν από τη συνάντηση των υποψηφίων με τους πελάτες, ο επίσημος έλεγχος διενεργείται όταν καταρτιστεί η τελική λίστα των υποψηφίων. Σε αυτό το σημείο, διευκρινίζεται ποιος θα είναι υπεύθυνος να αναλάβει τη διαπραγμάτευση στο θέμα των αποδοχών (compensation and benefits package) ώστε να επιτευχθεί το επιθυμητό αποτέλεσμα τόσο για τον πελάτη όσο και για τον υποψήφιο.

 • ΙΚΑΝΟΠΟΙΗΣΗ ΠΕΛΑΤΗ

Μετά την έναρξη της εργασίας του στελέχους, η εταιρεία μας παραμένει ενεργά παρούσα ώστε να εξασφαλισθεί η όσο το δυνατόν ομαλότερη έναρξη, παρακολουθώντας και αξιολογώντας την εξέλιξη και την απόδοση του στελέχους.

Manager’s Office δεν ασχολείται απλά με το να βρει κάποιους υποψηφίους για κάποιες εταιρείες που έχουν θέσεις προς κάλυψη.

Το τμήμα after sales της εταιρίας μας θα παρακολουθεί για πολλά έτη ανά τρεις(3) μήνες την εξελικτική πορεία του στελέχους καθώς και την αφοσίωση του και την εξέλιξη που δίδει στην εταιρία εργοδότη.

Manager’s Office συνεργάζεται στενά με τον πελάτη για να γίνει ο ακριβής ορισμός των επιδεξιοτήτων που είναι αναγκαίες για την κάλυψη μιας Συγκεκριμένης θέσης κάθε Συγκεκριμένης εταιρείας και μετά έπεται η εξονυχιστική αξιολόγηση των υποψηφίων ώστε να διασφαλιστεί ότι η εμπειρία τους και οι ανάγκες τους είναι κατάλληλες για το εν λόγω προφίλ θέσης και την ταυτότητα της εταιρείας που έχει αποτανθεί σε εμάς.

MANAGER’S Office Οι εξειδικευμένοι σύμβουλοι συμμετέχουν ενεργά καθόλην τη διάρκεια της διαδικασίας και σε όλα τα επίπεδα.

III. MORAL RULES

MORAL RULES

Οι ηθικοί κανόνες αποτελούν βασική προϋπόθεση για τη δημιουργία επαγγελματικής συμπεριφοράς και ταυτότητας.

Διατηρώντας υψηλά ιδανικά Manager’s Office συνεργάζεται στενά με τον πελάτη για να γίνει ο ακριβής ορισμός των επιδεξιοτήτων που είναι αναγκαίες για την κάλυψη μιας Συγκεκριμένης θέσης κάθε Συγκεκριμένης εταιρείας και μετά έπεται η εξονυχιστική αξιολόγηση των υποψηφίων ώστε να διασφαλιστεί ότι η εμπειρία τους και οι ανάγκες τους είναι κατάλληλες για το εν λόγω προφίλ θέσης και την ταυτότητα της εταιρείας που έχει αποτανθεί σε εμάς.

Οι εξειδικευμένοι σύμβουλοι της Manager’s Office συμμετέχουν ενεργά καθόλην τη διάρκεια της διαδικασίας και σε όλα τα επίπεδα.

 • BUSINESS DEVELOPMENT

Manager’s Office αξιολογεί και συστήνει όλο το εύρος των ανώτατων και ανώτερων στελεχών (managers) στους τομείς των Πωλήσεων, του Marketing, Financial , Production, IT , Operation και του Business Development.

Κατά τη διάρκεια της προκαταρκτικής μας έρευνας κατανοούμε το προφίλ και την αποστολή της κάθε εταιρείας-πελάτη και ερευνούμε το πώς η επιχειρηματική κουλτούρα, η υποδομή και οι απαιτήσεις της κάθε εταιρείας θα εναρμονιστούν με τις επιδεξιότητες, την εμπειρία, την επικοινωνία και τις επαγγελματικές ανάγκες των εξαίρετων υποψηφίων που διαθέτουμε. Ο στόχος μας είναι όχι να τοποθετήσουμε ένα βιογραφικό σε μια περιγραφή θέσης, αλλά να ανακαλύψουμε το ιδανικό σύμπλεγμα υποψηφίου-εταιρείας που θα επιφέρει μακροπρόθεσμο όφελος και για το στέλεχος και για την επιχείρηση.

Η καθαυτού φύση του τομέα των Πωλήσεων ,του Marketing, Financial και του Business Development καθρεπτίζει το ρίσκο, αλλά η εμπειρία μας επιτρέπει να ελαχιστοποιούμε το ρίσκο και για τις δύο πλευρές και να κατανοούμε τι είναι το πλέον σημαντικό για την επίτευξη του στόχου. Όταν αναλαμβάνουμε μια θέση στον τομέα των Πωλήσεων και του Marketing, εξερευνούμε πέρα από τίτλους και ονομασίες ρόλων.

Samples of positions in Sales and Marketing Department that we undertake:

 • Director Sales & Marketing
 • Director Sales
 • Director Marketing
 • Director of Business Development
 • Sales & Marketing Manager
 • Sales Manager
 • Marketing Manager
 • Marketing Communications Manager
 • Advertising Manager
 • Business Development Manager
 • Product Manager
 • Sales Account Managers
 • Key Account Manager
 • Regional Sales Manager
 • Brand Manager
 • National Manager
 • Country Manager
 • Customer Interface Director
 • Customer Interface Manager

Δείγματα ρόλων στον τομέα Sales & Marketing που αναλαμβάνουμε:

Manager’s Office αξιολογεί και συστήνει εξειδικευμένα στελέχη σε θέματα τεχνολογίας πληροφορικής (ΙΤ, MIS, IS, Software) για μια μεγάλη κλίμακα εταιρειών. Σε πολλές εκ των περιπτώσεων, οι πελάτες μας ζητάνε να τους συστήσουμε στελέχη που έχουν ήδη στο ενεργητικό τους πολλά χρόνια διοικητικής εμπειρίας. Δείγματα ρόλων στον τομέα πληροφορικής που αναλαμβάνουμε

Δείγματα ρόλων στον τομέα πληροφορικής που αναλαμβάνουμε

 • Chief Technical Officer
 • Chief Information Officer
 • IT Director
 • IT Manager
 • HRIS Manager

Δείγματα ρόλων στον Οικονομικό τομέα(Financial)

 • Οικονομική Διεύθυνση
 • Στέλεχος Τμήματος Στρατηγικού Σχεδιασμού & Επενδύσεων
 • Financial Analyst
 • Στέλεχος για Σύνταξη Προτάσεων Χρηματοδότησης Επιχείρησης
 • Regional Chief Risk Officer (CRO)
 • Financial Planning Manager
 • Υπεύθυνος Λογιστηρίου
 • Λογιστης
 • Investment Advisor

Top Management

Manager’s Office διαθέτει αποδεδειγμένη εμπειρία στη σύσταση στελεχών ανώτατης διοίκησης, τα οποία εξειδικεύονται σε όλη τη θεματολογία που κρίνεται αναγκαία για τη διοίκηση μιας επιχείρησης (πωλήσεις, marketing, χρηματοοικονομικά, logistics, supply chain, operations, IT). Οι έμπειροι συνεργάτες μας είναι σε θέση να κατανοήσουν τις ανάγκες, την υποδομή, την κουλτούρα και τους στόχους κάθε πελάτη ώστε να συστήσει και τον κατάλληλο τύπο στελέχους.

Δείγματα ρόλων στον τομέα Ανώτατης Διοίκησης που αναλαμβάνουμε

 • CEO ή COO, πολυεθνικού επιπέδου: Υπέρτατος διπλωμάτης, με άκρως επικοινωνιακές ικανότητες. Μπορεί να προέρχεται από όλα τα τμήματα μιας επιχείρησης, αλλά πολύ συχνά έχει εργαστεί σε όλους τους τομείς κατά τη διάρκεια της επαγγελματικής του πορείας.
 • CEO ή COO, μιας επιχειρηματικής μονάδας: Κατέχει μια περίπου απόλυτη αυτονομία και τον πλήρη έλεγχο των τομέων μιας επιχείρησης, γεγονός που τον καθιστά υπόλογο και για κάθε όφελος ή ζημία. Μια πλήρως επιχειρηματική ταυτότητα στελέχους.
 • - CEO ή COO, μικρού ή μεσαίου μεγέθους επιχείρησης: Αυτός ο τύπος ‘ηγέτη’ θα πρέπει να είναι ικανός να δημιουργήσει ένα κλίμα όπου «το μικρό είναι καλό» αλλά επίσης «μπορούμε όλοι να βοηθήσουμε για το καλύτερο που θα οδηγήσει στην ανάπτυξη διότι η ανάπτυξη είναι αναγκαία για την επιβίωση της εταιρείας». Αυτό το στέλεχος θα πρέπει να είναι ικανό να κινείται από τις αποθήκες μέχρι τις τράπεζες και τις δεξιώσεις σε πολυτελή ξενοδοχεία.
 • - CEO ή COO νεοσύστατης εταιρείας: Αυτός ο ‘εύκαμπτος επιχειρηματίας’ καλείται να εδραιώσει την αξιοπιστία και το όνομα της εταιρείας στον επιχειρηματικό στίβο ή στο καταναλωτικό κοινό. Αυτό το στέλεχος πρέπει να επιδείξει ικανότητες πειθούς των τραπεζών ή των χρηματοδοτών του και να τους αποδείξει ότι θα έχουν ανταπόκριση. Πρέπει να επιδείξει ικανότητες διοίκησης και αξιολόγησης ανθρώπινου δυναμικού ώστε να επανδρώσει κατάλληλα την εταιρεία. Η θέση αυτή χρειάζεται ένα στέλεχος που θα οδηγήσει την εταιρεία στην καταξίωση και την επιτυχία.

HR Direction

Share this post

Start typing and press Enter to search

Shopping Cart
elΕλληνικά